P?atki zbo?owe. P?atki zbo?owe - artyku? zDrowego i pe?nowarto?ciowego ?ywienia. To jest optymalny produkt nie tylko dla odchudzania, ale i dla ludzi, co fachowo uprawiaj? sport. Owsiane p?atki sk?adaj? si? z ci??kich w?glowodan?w, do ich sk?adu wchodzi du?a ilo?? b?onnika, t?uszcz?w i bia?kowych ??cze?. Ca?y jej od?ywczy sk?ad przyswaja si? organizmem stopniowo, reguluj?c proces metabolizmu i na d?ugo stwarzaj?c uczucie syto?ci.

P?atki zbo?owe pomog? Pa?stwu zostawa? si? zDrowymi i pi?knymi, uprzedz? liczne choroby i negatywne fizjologiczne procesy w organizmie, nadadz? Wam si?, rze?ko?ci i doskona?ego humoru!